Monday, 14 October 2013


                  arc/gfktf >t/fV eZtv`RkfKmf         
              m/]v/fkQkfKkf $dfDpfp`r//ftft@[


Wednesday, 3 July 2013

Valartamil Vizha

                      vq/ftm`zf v`z/ 2013  <vbfb`pf<pbfb               
    m/]vrfkQkfK v/zftfTkqfSaturday, 18 May 2013
t`RkfKbqf 


இனத்தால் அல்ல மனத்தால் மட்டும் வாழ்பவன் மனிதன்
என்றார்